REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOHOHOP.PL

§1 DEFINICJE

 1. Sprzedający– Właściciel sklepu - Hi-Advice Izabela Hołoga, ul. Wierzbięcice 66/5, 61-548 Poznań, NIP 7842451468, wykonująca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności, adres poczty elektronicznej: boho.hop@gmail.com
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r z późniejszymi zmianami.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem bohohop.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 7. Towary – Produkty – wszystkie produkty oferowane w Sklepie.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru.
 13. Wada fizyczna – przez wadę fizyczną należy rozumieć każdą niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia; została wydana Klientowi w stanie niezupełnym.
 14. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu. Przedmiotowy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.)
 3. Sklep internetowy działający pod adresem bohohop.pl, prowadzony jest przez Hi-Advice Izabela Hołoga, ul. Wierzbięcice 66/5, 61-548 Poznań, NIP 7842451468, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Microsoft Edge), aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włącznie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługa Javascript
 5. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen oraz materiałów, z których są wykonane.
 7. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Produkty mogą się od siebie nieznacznie różnić w wyglądzie, gdyż większość z nich jest wykonywana ręcznie z naturalnych materiałów.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając Zamówienie na stronie Sklepu.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru oraz wygenerowania rachunku.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu i dokonać wyboru dostępnych Towarów w Sklepie przez dodanie do „Koszyka”.
 5. Klient przy składaniu Zamówienia powinien wybrać ilość, kolor i rozmiar zamawianych Towarów.
 6. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie składa zaproszenie do zawarcia umowy zakupu określonego Towaru w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Do momentu potwierdzenia złożonego Zamówienia Klient może modyfikować wprowadzone dane oraz wybrane Towary. W tym celu należy kierować się informacjami i komunikatami wyświetlanymi na stronie.
 8. Po podaniu wszystkich dostępnych danych na stronie Sklepu zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierało m.in. ilość i opis Towarów, cenę i inne koszty wyraźnie określone na stronie internetowej Sklepu.
 9. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczna jest podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz po wyborze płatności naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 10. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 11. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca złożenie Zamówienia i treść złożonego zamówienia.
 12. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia;
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
 • wybranej metody płatności;
 • wybranego sposobu dostawy. 

13. Każde złożenie Zamówienia w Sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

14. Z momentem potwierdzenia przez Sklep przyjęcia złożonego Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych Towarów. Potwierdzenie następuje w formie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. W dalszej kolejności Klientowi przesyłane są bieżące informacje o przebiegu i realizacji Zamówienia.

15. Sprzedający ma prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane podane przez Klienta budzą uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prawdą; brak jest możliwości pojęcia kontaktu z Klientem na podstawie wskazanych przez niego danych; Klient dopuści się działania niezgodnego z prawem w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia; nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas Zamówienia systemie płatności elektronicznych Blue Media lub Klient nie dokona płatności we właściwym czasie tj. nie później niż w terminie 7 dni licząc od daty złożenia Zamówienia.

16. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia złożonego Zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować o rezygnacji z Zamówienia.

17. Zamówienie jest realizowane przez Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni roboczych od chwili otrzymania przez Sprzedającego pełnej płatności za Produkt lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności elektroniczne tj. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS 0000320590 – po otrzymaniu potwierdzenia przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności przez Klienta. Dokładny termin wysyłki produktu każdorazowo wskazywany jest po przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

18. Czas realizacji zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi.

19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

20. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§4 DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również opłaty za Dostawę Towaru, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Dostawa Zamówionego w Sklepie internetowym Towaru na wskazany przez Klienta adres odbywa się przesyłką kurierską lub do punktu odbioru. Sklep nie oferuje odbioru osobistego Zamówionego Towaru.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 4. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie po uiszczeniu przez Klienta ceny sprzedaży zamówionego Towaru oraz kosztów dostawy. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku niemożności zrealizowania dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

§ 5 CENA I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podawane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów, zmiany oferty Towarów dostępnych w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Jednakże dla Klienta, który złożył Zamówienie przed zmianą ceny Towaru w Sklepie wiążą ceny aktualne na moment złożenia Zamówienia.
 3. Klient wybiera sposób zapłaty za zamówiony Towar.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro 

6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu Konsumentem mającemu miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, przysługuje prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.

2. Skuteczne odstąpienie od umowy wymaga wypełnienia formularza o odstąpieniu od umowy (wzór do pobrania: formularz zwrotu) i przesłania go wraz ze zwracanymi Towarami na adres: Hi-Advice, Izabela Hołoga, ul. Wierzbięcice 66/5 61-548 Poznań

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

4. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy jest obowiązany zwrócić towar objęty Umową sprzedaży w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu.

5. Zwracany Towar na koszt kupującego powinien być wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do Punktu Odbioru (przesyłka InPost, do paczkomatu wskazanego na etykiecie).

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

7. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od Umowy ze Sprzedającym niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi dokonanej przez niego płatności za towar, pomniejszej o koszty wysyłki. Koszt odesłania towaru do Sklepu, w sytuacji odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta na numer konta podany w formularzu zwrotu. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących Konsumentami – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 7 REKLAMACJE TOWARÓW (RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU)

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne sprzedanego Produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres boho.hop@gmail.com
 3. W reklamacji należy opisać: rodzaj i datę wystąpienia wady, załączyć zdjęcia, a także wskazać, czy Klient żąda usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Do reklamacji nie jest konieczne załączenie paragonu lub faktury dokumentującej zawarcie umowy Sprzedaży między stronami, ale ułatwi sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 6. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru w transporcie Klient jest obowiązany do spisania przy obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 9. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedający zataił podstępnie wadę.

§8 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres poczty elektronicznej boho.hop@gmail.com
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§ 9 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in. zwrócić się do:
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 • polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporów wynikłych z zawartej Umowy sprzedaży;
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów w celu uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej w rozstrzygnięciu sporów wynikłych z zawartej Umowy sprzedaży.
 

Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. W przypadku nie wyrażenia woli skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedjącym, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hi-Advice Izabela Hołoga.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne powszechnie obowiązujące właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa i zmiany sposobów płatności i dostaw. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu oraz o możliwości jego akceptacji przy pierwszym zalogowaniu do konta Klienta, licząc od dnia wejścia w życie zaktualizowanego Regulaminu.
 2. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu będą realizowane na zasadach określonych w Regulaminie w brzmieniu sprzed wprowadzenia zmian.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z treścią Regulaminu Sprzedający udziela wszelkich informacji pod adresem e-mail: boho.hop@gmail.com
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustaw szczególnych, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827)
 6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

 

 

Poznań, 1.02.2022r

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl